Δικαιολογητικά για τις εγγραφές μαθητών στις τάξεις του Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2018-2019

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΓΕ.Λ.)

1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής(θα τη συμπληρώσετε στο ΓΕ.Λ.)

(την εκτυπώνετε από ΕΔΩ)

2.Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος.(ισχύει μόνο για Α’ Λυκείου και θα διαβιβαστούν υπηρεσιακά από τα Γυμνάσια)

3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης. 

(πρέπει να την εκτυπώσετε από την εφαρμογή e-εγγραφές και να την προσκομίσετε ή να έχετε μαζί σας τους κωδικούς ΤΑΧΙS του κηδεμόνα που έκανε την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για να εκτυπωθεί στο σχολείο)

4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται: (θα τη συμπληρώσετε στο ΓΕ.Λ.)

(την εκτυπώνετε από ΕΔΩ)

α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η

β. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και/ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

γ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.

δ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 αν επιθυμεί να επαναλάβει τη Φοίτηση.

5Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της. (πρέπει να το προσκομίσετε)

Για μαθητές πολίτες ξένων κρατών απαιτείται μεταφρασμένο πιστοποιητικό των προσωπικών τους στοιχείων από αρμόδια υπηρεσία του κράτους προέλευσής τους.

Οι γονείς – κηδεμόνες μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο για να ολοκληρώσουν την εγγραφή από τη Δευτέρα 3/9/2018

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...